ЯКА БУДОВА ВІРУСІВ?

Віруси (лат. Virus – отрута) – автономні генетичні структури, здатні функціюнувати та репродукуватися у сприятливих до них клітинах ( рослин, тварин, людей, бактерій) ,використовуючи їх генетичний та білоксинтезуючий апарат. Вірус – неклітинний інфекційний агент, який може відтворюватися лише всередині живих клітин і має такі ознаки:

• дуже малі розміри (25-400 нм);

• відсутність клітинної будови;

• простий хімічний склад (найпростіші віруси складаються із білка та нуклеїнової кислоти);

• особливий цикл розвитку ( репродукція можлива лише в клітині хазяїна);

• наявність лише одного виду нуклеїнової кислоти ДНК або РНК;

• особлива ступень паразитизму на молекулярному (генетичному) рівні, до чутливої клітини проникає геном вірусу та підчиняє її своїм інтересам – рибосоми клітини починають синтезувати вірусні білки;

• здатність інтегрувати свій геном в геном клітини.

У вірусів унікальна будова генетичного матеріалу – молекула ДНК або РНК при цьому тип нуклеїнової кислоти у віріоні може перебувати у різних формах: лінійна, кільцева, сегментована, у різній кількості ланцюгів: одноланцюгові, дволанцюгові, з ондноланцюговими фрагментами.

Деякі РНК геномні віруси одночасно виконують функцію і-РНК (інформаційної РНК) і мають «+» полярність, ті, що не мають такої можливості «–» полярність, потребують для свого синтезу фермент полімеразу, яка забезпечує на матриці вірусної РНК синтез і-РНК, для подальшої трансляції білків віруса на рибосомі клітини.

Розмір генома вірусів широко різниться  у різних видів, РНК-вмісні віруси мають менший геном (самий малий геном кодує 2 білки та містить менше 2000 нуклеотидів), ДНК-вмісні мають більший геном ( найбільший кодує понад 1000 білків і має 1,2 млн нуклеотидів). Організація вірусу незалежно від типу нуклеїнової кислоти може бути простою або складною.

Віріон – окрема вірусна частка складається з нуклеїнової кислоти, вкритою білковою оболонкою – капсидом. Капсид складається з однакових білкових субодиниць, які називають капсомерами. Капсид має високу спорідненість до клітинних ліпідних мембран (є ліпофільним) цим полегшується проникнення вірусу під час ураження до чутливої клітини. Класифікують 4 морфологічні типи капсидів:

    • спіральний (вірус тютюнової мозаїки, -рабдо,-грип,-коронавіруси);

    •  ікосаєдричний – має 12 вершин та 20 ребер (аденовіруси);

    • довгастий;

    • комплексний – голова ікосаєдр, хвіст спіраль (бактеріофаг Т-4). Складні віруси оточують себе додатковою оболонкою з модефікованої клітинної  мембрани (біліпідний шар) – суперкапсид. Структурними елементами суперкапсиду є шипи або пепломери (грип 2 типи гемаглютенин та нейрамінідаза, ВІЛ – глікопротеїд GP 120). Основна функція суперкапсидної оболонки – це забезпечення механізму проникнення генетичного апарату віруса у клітину за допомогою білків прикріплення та білків злиття. Більшість просто та складноорганізованих вірусів попадають у клітину хазяїна шляхом рецепторного ендоцитоза. Роздягнення вірусу проходить паралельно з його проникненням, у цьому процесі активні ферменти клітини – ліпази і протеази. У складі віріона білки складають 70-80 %, нуклеїнова кислота 4-6% (РНК) 10-30% (ДНК), ліпіди та вуглеводи у незначній кількості.

Білки вірусів можуть бути поділені на структурні  та неструктурні. Білки вірусів виконують наступні функції:

    • захист нуклеїнової кислоти;

    • адресна функція – проникнення у чутливу клітину;

    • регуляторна функція (її виконують внутрішньоклітинні білки вірусів, ферменти, ферментні комплекси – полімерази, інтегрази, протевзи, ендонуклеази, лігази).

Також у хімічному складі вірусів наявні ліпіди 15-54% –  захисна функція, вуглеводи 1-3% –  адсорбуюча функція, ферменти (4 ВІЛ, 3 грип,10 поксвіруси), які забезпечують етапи  вірусної репродукції, полімерізації, реплікації.

І наостанок саме цікаве у будові вірусів – це здатність до самосборки. Репродукція вірусів носить дезюнктивний (роз’єднаний) характер:  в ядрі або цитоплазмі клітини хазяїна реплікується ДНК або РНК віруса, на рибосомах клітини – синтез білків віруса, інтеграція (об’єднання) нуклеїнової кислоти та білкової оболонки (капсида) проходить у цитоплазмі клітини – тому це не розмноження (мітоз), а сборка вірусної частки, яка проходить у різних  ділянках клітини та у різний час.

Допис підготувала лікар-вірусолог вірусологічної лабораторії ДУ “Запорізький ОЦКПХ МОЗ України” Балинська Анна.